Obchodní podmínky společnosti Vzdělávací centrum ALTYA, s.r.o.

 

Zaplacením objednávek e-booků, příruček, jazykových lekcí, jazykových překladů, energetických obrazů, meditací, Reiki a jiných terapií, seminářů a přednášek souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 1. Obecná ustanovení
 • Tyto obecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Předmětem kupní smlouvy je koupě a prodej e-booků, příruček, jazykových lekcí, jazykových překladů, seminářů a přednášek, prodávajícího v elektronickém obchodu na internetové stránce altya.cz.
 • Poskytovatelem je společnost Vzdělávací centrum ALTYA, s.r.o., IČO: 07368551, DIČ: CZ07368551, se sídlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající").
 • Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila on-line objednávku Poskytovatele (dále jen „Uživatel" / „Kupující")
 • Bankovní spojení: FIO banka, CZ9620100000002401502051, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, pro platby ze SR je možný převod na účet ve stejném formátu, za stejných podmínek jako převod v rámci České republiky.

 

 1. Objednávka produktů a služeb a uzavření kupní smlouvy
 • Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele altya.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Musí z ní být také zřejmé, ke které službě či produktu se vztahuje.
 • Emailové adresa kupujícího zadaná v objednávce bude použita na doručování všech informací kupujícímu a považuje se za trvanlivý nosič při prodeji zboží, anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo smlouvy uzavřené mimo reálných prostorů prodávajícího
 • V případě, že objednáným produktem je elektronický obsah, je chráněný příslušnými ustanoveními Autorského zákona. Jeho autorem je prodávající povinnen k uzavření kupní smlouvy. Kupující souhlasí s těmito uedenými licenčními podmínkami k tomuto elektronickému obsahu, kde prodávající vystupuje jako poskytovatel a kupující jako nabyvatel licence a bere na vědomí, že na tento elektronický obsah se vztahuje příslušné ustanovení Autorského zákona.

 

 • Licenční podmínky, ochrana autorských práv a dobrého jména poskytovatele

A) Poskytovatel poskytuje nabyvateli nevýhradní právo vytvořit a uchovat přiměřený počet kopií předmětného elektronického obsahu, který nabyvatel může prohlížet a přiměřeně používat, nebo jinak zobrazovat bez omezení počtu takových použití, a to jen pro své vlastní nekomerční použití. Nabyvatel může elektronický obsah poskytovatele používat na jakékoliv zařazení, které takovéto použití umožňuje, přičemž poskytovatel neposkytuje žádnou záruku za možnost použití jeho elektronického obsahu na jakékoliv zařízení.

B) Nabyvatel není oprávněný předmětný elektronický obsah dalé prodávat, pronajímat, půjčovat, jakkoliv šířit, distribuovat, vysílat, poskytovat na ně sublicence ani jakýmkoliv jiným způsobem poskytovat takové práva jakékoliv jiné osoby, či k celku, anebo k jakékoliv jeho části. Nabyvatel je dále povinný zachovat označení dotknutého elektronického obsahu týkající se autorství poskytovatele. Nabyvatel se také zavazuje neumožňovat jiným osobám jakékoliv porušování autorských práv poskytovatele k předmětnému elektronickému obsahu a toto případné porušení se zavazuje poskytovateli oznámit.

C) Nabyvatel bere na vědomí, že zaplacením kupní ceny za elektronický obsah na něho nepředchází žádná práva a povinnosti autora podle Autorského zákona, mimo těch, které se vztahují na oprávněné použití tohto elektronického obsahu v souladě s těmito licenčními podmínkami a Autorským zákonem.

D) V případě prokázaného porušení článku 10 – Ochrana autorských práv, zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

E) Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení daných produktů a služeb. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

 

 1. Kupní cena, daňový doklad
 • V přihlašovacím formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.
 • Ceny za produkty uvedené v internetem obchodě prodávajícího jsou aktuální a platné v době objednání zboží. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu zjevných tiskových chyb. Kupní cena bude považována za zaplacenou až po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a je odeslána kupujícímu elektronicky. Na vyžádání kupujícího je možné fakturu zaslat i poštou. Využití produktu kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží ve výši a za podmínek dohodnutých v kupní smlouvě, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

 

 1. Způsob a forma platby
 • Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

 • Možnosti plateb
 1. Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
 2. Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.
 • Bonusy

Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny buď na webové stránce poskytovatele, anebo budou zaslané na emailovou adresu kupujícího a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

 

 1. Poučení o možnosti odstoupení a reklamace
 • Kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářných dní od převzetí produktu bez udání důvodu. Kupující je povinný oznámit odstoupení od smlouvy prodávajícímu s uvedením čísla faktury, pod kterou byl produkt zakoupený. Odstoupení je možné vykonat elektronicky zasláním emailu na emailovou adresu prodávajícího: info@altya.cz
 • V případě, že kupující odstoupí od smlouvy prostřednictvím emailu, je prodávající povinný ihned po přijetí takového odstoupení poskytnout mu o tom potvrzení.
 • Prodávající je povinný bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dní ode dne doručení oprávněného oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu všechny platby, které od něho přijal na základě smlouvy anebo v souvislostis ní.
 • Reklamace musí být kupujícím uplatněná u prodávajícího. Kupující je povinný uplatnit reklamaci elektronicky na emailové adrese prodávajícího info@altya.cz. Stejná adresa je určena taktéž na uplatnění jakýchkoliv podnětů a stížností ve vztahu k uzavřené smlouvě.
 • Na všechny produkty (i on-line) zakoupené prostřednictvím internetového obchodu altya.cz platí zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začína plynout uzavřením spotřebitelské smlouvy tzn. Okamžik, kdy kupující zboží zaplatí a převezme od prodávajícího.
 • V rámci zodpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující právo, aby byla bezplatně , včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu produktu, anebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu produktu, anebo závažnost vady. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání produktu jako produktu bez vady, má kupující právo na výměnu produktu, anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva má kupující, pokud se jedná o vady odstranitelné, pro které však kupující nemůže z důvodu opětovného výskytu vad po opravě, anebo většího počtu vad zboží řádně užívat. Pokud se jedná o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Prodávající je povinný určit způsob vybavení reklamace nejpozději do 3 pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vybavení reklamace se reklamace vybaví ihned. V odůvodněných případech je možné reklamaci vybavit i později. Vybavení reklamace kupujícího – spotřebitele však nesmí trvat delé jako 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

 

 1. Práva a povinnosti Uživatele
 • Uživatel je povinen uhradit cenu produktů a služeb stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).
 • Uživatel má právo využívat služby objednaných online produktů a služeb.
 • Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

 

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele
 • Objednáním produktů (i on-line produktů) a služeb sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou na adresu info@altya.cz.
 • Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

 

 1. Záverečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí v uvedeném znění na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky v případě, že není mezi účastníky jiná písemná dohoda. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje všechny ustanovení obchodných podmínek ve znění platných v den odeslání objednávky, platnou výšku ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetové stránce, pokud nebylo v konkrétním případě dohodnuté jinak.
 • Prodávající a kupující souhlasí, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závažnou pro obě smluvené strany.